REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KIWI LATA

§ I - Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym (dalej: „Sklep”) oferowanych przez podmiot gospodarczy (dalej: „Firma”).

 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

 3. Właścicielem Sklepu jest Firma: KIWI LATA Katarzyna Bartosik, z siedzibą w Przededworzu, nr 53A, gm. Chmielnik, pow. Kielecki, woj. świętokrzyskie, NIP:657 261 37 64 , REGON 367525712, adres email: sklep@kiwilata.pl , nr tel.: 883-088-083, wpisana do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w dniu 8.06.2017 r.

 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z osobą dokonującą zakupu towaru w sklepie (zwaną dalej „Klientem”).

 5. Zakup towarów oferowanych w Sklepie może być dokonywany przez osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające zdolność do czynności prawnych.

 6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 7. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przepisami prawa, np. propagujących przemoc , znieważających, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 8. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są podane w walucie polskiej. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki.

 9. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 10. Przedmioty umieszczone w kategorii DEKORAKI nie są zabawkami. Stanowią jedynie lalki dekoracyjne w rozumieniu Załącznika nr 1 do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 28 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek przeznaczone są dla kolekcjonerów w wieku powyżej 14 lat.

§II - Oferta

 1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu lub w drodze zamówienia indywidualnego wiadomością e-mail.

 2. Ceną wiążącą jest

  1. cena podana w sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia.

  2. cena ustalona ze Sklepem – w przypadku zamówienia indywidualnego.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian.

 4. Informacje dotyczące towarów oferowanych przez Sklep nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a są wyłącznie prezentacją produktów oferowanych przez Sklep.

§III - Zamówienia

 1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie www.kiwilata.pl

 2. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych.

 4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 5. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi

a) z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku potwierdzającego dokonanie zakupu – w przypadku użycia formularza na stronie internetowej Sklepu

b) z chwilą zwrotnej wiadomości e-mail – w przypadku zamówienia indywidualnego.

Dodatkowo Sklep może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon lub email.

 1. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w terminie 7 dni.

 2. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści emaila potwierdzającego przyjęcie zamówienia należy skontaktować się ze Sklepem niezwłocznie.

 3. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, zamówienie zostanie anulowane, a towar wróci do sprzedaży, o czym klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość email na podany przez Klienta adres.

§IV - Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Dostawa/Płatności - płatność przelewem z góry, płatność PayU lub płatność przy odbiorze osobistym (w Przededworzu, gm. Chmielnik, woj. świętokrzyskie).

 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy (Dostawa/Płatności). Dotyczą wysyłek tylko i wyłącznie na terenie Polski. Wysyłka zagraniczna możliwa jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.

 3. Klient składając zamówienie/ dokonując zakupu zobowiązuje się do dokonania opłaty.

 4. Klient zobowiązuje się do dokonania opłaty za zakupione towar w terminie 7 dni.

 5. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§V - Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła w ciągu 3-5 dni roboczych za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie Firmy.

 2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

 3. W przypadku płatności przelewem, termin wysyłki liczony jest od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 4. Zakupione przedmioty dostarczane będą pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

 5. Zamówienia wysyłane są w ciągu 3-5 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Firmy w dni robocze.

 6. W przypadku zamówień indywidualnych czas realizacji ustalany jest indywidualnie i zależy od stopnia skomplikowania zamówienia.

§VI - Reklamacje

 1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć do Klienta towar wolny od wad fizycznych i prawnych.

 2. Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia, Klient powinien sprawdzić czy przesyłka nie jest uszkodzona. Jeśli stwierdzi jakiekolwiek ubytki, Klient wraz z przewoźnikiem powinien spisać protokół szkody.

 3. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady fizyczne lub w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Klient jest uprawniony do skorzystania z reklamacji z tytułu rękojmi.

 4. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (rachunek lub potwierdzenie przelewu, wiadomość mailowa z potwierdzeniem zakupu lub inny dokument wskazujący, że Klient kupił towar w Sklepie).

 5. W przypadku niezgodności towaru z opisem Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności, opisem wad, a w przypadku uszkodzenia przesyłki – z protokołem szkody.

 6. Reklamację należy składać w formie elektronicznej lub pisemnie na adres siedziby Firmy wraz z opisem żądań Klienta i aktualnymi danymi Klienta. Reklamacja powinna zostać podpisana w sposób czytelny imieniem i nazwiskiem.

 7. W przypadku wystąpienia wad, kupujący może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi dokładanie określając żądania: naprawy, wymianu towaru na nowy, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy).

 8. Reklamowany towar należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres siedziby Firmy.

 9. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia specjalistycznej opinii biegłego termin uwzględniania reklamacji ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

 10. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

 11. W przypadku gdy Sklep nie uzna reklamacji Klienta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

 12. Klient będący konsumentem ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej Federacji Konsumentów.

 13. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§VII - Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 30 maja 2014 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

 1. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy listem poleconym na adres Sklepu lub wiadomością e-mail.

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpienia od umowy.

 1. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę..

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towaru wykonywanego na indywidualne zamówienie Kupującego - dotyczy wszystkich wyrobów wykonywanych na wymiar oraz z indywidualnym haftem, grawarem, kolorem, czy wykończeniem.

§VIII - Ochrona prywatności

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), dane osobowe powierzone Sklepowi są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Każdy Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sklep swoje dane osobowe oraz do ich zmiany lub aktualizacji. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

 2. Dane osobowe klientów Sklepu podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

 3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

§IX - Własność intelektualna

 1. Zabronione jest wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody właściciela Sklepu.

 2. Wszystkie elementy prezentowane na stronie, w tym same projekty, zdjęcia, kolorystyka, projekty graficzne, pomysły i charakterystyczne elementy podlegają ochronie prawa autorskiego. Jakiekolwiek wykorzystanie w/w elementów bez zgody właściciela Sklepu skutkować będzie odpowiedzialnością cywilną i karną.

§X - Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.


Z pasją tworzymy nasze oryginalne,
własnoręcznie wykonane produkty

Wszystkie zamówienia starannie
pakujemy w firmowe paczuszki prezentowe!

Obsługujemy szybkie płatności PayU,
oraz sprawnie dostarczamy kurierem
© 2018 Kiwi Lata